Read More
دسته‌بندی نشده

اعتقاد رونیکس : کیفیت اتفاقی نیست …

فکر ، ایده  و تلاش ایرانی با هدف گذاری های ملی و فرا ملی در زمینه ابزار های صنعتی  ، برند رونیکس را ساخته و پرورده است . تلاش شبانه روزی جوانان خوش فکر ایرانی...

Read more

Read More
Best Custom Essay Writing, blog, دسته‌بندی نشده

اینجا کنزاکس ، به وقت صنعت

اختراع ابزار به عنوان اولين ساخته دست بشر براي گذران بهتر زندگي يك ضرورت بود، امروزه ابزارهاي اوليه بشر با رشد و تكامل علم جز لاينفك صنعت و اقتصاد است و معيار رشد اقتصادي...

Read more