Read More
دسته‌بندی نشده

اعتقاد رونیکس : کیفیت اتفاقی نیست …

فکر ، ایده  و تلاش ایرانی با هدف گذاری های ملی و فرا ملی در زمینه ابزار های صنعتی  ، برند رونیکس را ساخته و پرورده است . تلاش شبانه روزی جوانان خوش فکر ایرانی...

Read more